Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
3 กรกฎาคม 2562  6.1 จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและประกันฯ Montfort College Secondary Section  
3 กรกฎาคม 2562  6.1 จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและประกันฯ Montfort College Secondary Section  
3 กรกฎาคม 2562   bvbb Montfort College Secondary Section  
12 กรกฎาคม 2562  ชำระค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่น Montfort College Secondary Section  
13 กรกฎาคม 2562  6.3.1.5.3 อบรมพนักงานประจำปี Montfort College Secondary Section  
13 กรกฎาคม 2562  ชำระค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่น Montfort College Secondary Section  
16 กรกฎาคม 2562  6.1.4 สรุปการอบรมเผยแพร่ ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ Montfort College Secondary Section  
18 กรกฎาคม 2562  6.2.5 ส่งเสริมสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  
20 กรกฎาคม 2562  6.4.3.1 ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
20 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.5 ส่งเสริมสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7.1. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (จำนวน 4 ครั้ง) Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  6.7.3 ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามปฏิทินที่กำหนด Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  6.7 ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาตามพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก งานนโยบายและแผนสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (จำนวน 4 ครั้ง) Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
22 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
22 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  
23 กรกฎาคม 2562  6.1.4 สรุปการอบรมเผยแพร่ ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ Montfort College Secondary Section  
23 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
23 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  
24 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
24 กรกฎาคม 2562  ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  
24 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  
25 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
25 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
26 กรกฎาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section  
26 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section  
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
26 กรกฎาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
26 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.7.3 ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามปฏิทินที่กำหนด Montfort College Secondary Section  
26 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
26 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
26 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  
28 กรกฎาคม 2562  ศึกษาดูงานการประกวดวงโยธวาทิต Montfort College Secondary Section  
30 กรกฎาคม 2562  5.3 การประชุมครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
30 กรกฎาคม 2562  6.2.5.6 สรุปงบประมาณการตรวจสุขภาพ Montfort College Secondary Section  
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.1.1.5 สร้างและทดลองเครื่องมือวิจัย Montfort College Secondary Section  
1 สิงหาคม 2562  6.1.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร และชุมชน Montfort College Secondary Section  
1 สิงหาคม 2562  6.3.1 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
1 สิงหาคม 2562  6.3.1.1 จัดทำตารางนัดหมายการประเมินฯ Montfort College Secondary Section  
1 สิงหาคม 2562  6.4.4 จัดทำรายชื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ประจำปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง Montfort College Secondary Section  
1 สิงหาคม 2562  6.4.4.1 ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
1 สิงหาคม 2562  6.4.5 กรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ตามปฏิทินที่กำหนด 4 ครั้ง ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
1 สิงหาคม 2562  6.4.5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
1 สิงหาคม 2562  6.4.7 กำกับ ติดตามการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานประจำปี แต่ละครั้ง Montfort College Secondary Section  
2 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.3.1 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
2 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.3.1.1 จัดทำตารางนัดหมายการประเมินฯ Montfort College Secondary Section  
5 สิงหาคม 2562  รับมอบตัวนักเรียน Gifted ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 Montfort College Secondary Section  
5 สิงหาคม 2562  6.3.6 การตรวจแฟ้มพัฒนางานครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  
6 สิงหาคม 2562  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Secondary Section  
6 สิงหาคม 2562  6.3 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา Montfort College Secondary Section  
6 สิงหาคม 2562  6.3.1 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
6 สิงหาคม 2562  6.3.1.2 ดำเนินการประเมินตามตารางนัดหมาย Montfort College Secondary Section  
6 สิงหาคม 2562  6.3.6.2.1 ส่งคะแนนประเมินแฟ้มฯครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
7 สิงหาคม 2562  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
8 สิงหาคม 2562  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
9 สิงหาคม 2562  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
9 สิงหาคม 2562  6.3 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา Montfort College Secondary Section  
9 สิงหาคม 2562  6.3.1 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
13 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.3.6.2.1 ส่งคะแนนประเมินแฟ้มฯครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
15 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.4.5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
20 สิงหาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
20 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.4.4.1 ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
21 สิงหาคม 2562  ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  
27 สิงหาคม 2562  5.4 การประชุมครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  
27 สิงหาคม 2562  6.3.1.3ประชุมวิพากษ์วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน Montfort College Secondary Section  
28 สิงหาคม 2562  6.3.1.4 กรณีที่พบข้อมูลไม่ผ่านมาตรฐาน คณะกรรมการเสนอผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข Montfort College Secondary Section  
29 สิงหาคม 2562  6.3.1.5 งานมาตรฐานฯ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบ Montfort College Secondary Section  
30 สิงหาคม 2562  ส่งวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3) 30 ส.ค. 2562 - 3 ก.ย. 2562 Montfort College Secondary Section  
30 สิงหาคม 2562  6.2.6.2 ครั้งที่ 2 บทที่ 1 บทนำ, บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, บทที่ 3 เครื่องมือวิจัย Montfort College Secondary Section  
30 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.3.1.5 งานมาตรฐานฯ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบ Montfort College Secondary Section  
30 สิงหาคม 2562  6.2.4.5 ดำเนินการเบิกจ่ายเครื่องแต่งกาย Montfort College Secondary Section  
30 สิงหาคม 2562  6.2.5.7 สรุปและรายงานผลการตรวจสุขภาพ Montfort College Secondary Section  
30 สิงหาคม 2562  6.2.5.8 หาแนวทาง/แนะนำส่งเสริมการดูแลสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานต่อไป Montfort College Secondary Section  
30 สิงหาคม 2562  6.2.9.4 จัดทำแหวนครูทำงานนานปี Montfort College Secondary Section  
1 กันยายน 2562  6.4.3.2 ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  
1 กันยายน 2562  6.4.6 กรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี ตามปฏิทินที่กำหนด 2 ครั้ง ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
1 กันยายน 2562  6.4.6.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
9 กันยายน 2562  สิ้นสุด 6.3.1.2 ดำเนินการประเมินตามตารางนัดหมาย Montfort College Secondary Section  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 6.4.6.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
16 กันยายน 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ งานวิจัยและพัฒนา Montfort College Secondary Section  
16 กันยายน 2562  7.2.1 กำกับติดตามและนิเทศฯ ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
16 กันยายน 2562  7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ งานวิจัยและพัฒนา Montfort College Secondary Section  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10