Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
3 กรกฎาคม 2562  6.1 จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและประกันฯ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
3 กรกฎาคม 2562  6.1 จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและประกันฯ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
3 กรกฎาคม 2562   bvbb Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
12 กรกฎาคม 2562  ชำระค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่น Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
13 กรกฎาคม 2562  6.3.1.5.3 อบรมพนักงานประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
13 กรกฎาคม 2562  ชำระค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่น Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
16 กรกฎาคม 2562  6.1.4 สรุปการอบรมเผยแพร่ ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
18 กรกฎาคม 2562  6.2.5 ส่งเสริมสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
20 กรกฎาคม 2562  6.4.3.1 ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
20 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.5 ส่งเสริมสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
22 กรกฎาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
22 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
22 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
22 กรกฎาคม 2562  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
22 กรกฎาคม 2562  7.1. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
22 กรกฎาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
22 กรกฎาคม 2562  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (จำนวน 4 ครั้ง) Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
22 กรกฎาคม 2562  6.7.3 ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามปฏิทินที่กำหนด Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
22 กรกฎาคม 2562  6.7 ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาตามพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
22 กรกฎาคม 2562  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก งานนโยบายและแผนสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
22 กรกฎาคม 2562  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (จำนวน 4 ครั้ง) Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
22 กรกฎาคม 2562  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
22 กรกฎาคม 2562  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
22 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
22 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
22 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
23 กรกฎาคม 2562  6.1.4 สรุปการอบรมเผยแพร่ ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
23 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
23 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
24 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
24 กรกฎาคม 2562  ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
24 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
25 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
25 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
26 กรกฎาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
26 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
26 กรกฎาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  อรุณี    มงคล
26 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.7.3 ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามปฏิทินที่กำหนด Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
26 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
26 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
26 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
28 กรกฎาคม 2562  ศึกษาดูงานการประกวดวงโยธวาทิต Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
30 กรกฎาคม 2562  5.3 การประชุมครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
30 กรกฎาคม 2562  6.2.5.6 สรุปงบประมาณการตรวจสุขภาพ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.1.1.5 สร้างและทดลองเครื่องมือวิจัย Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
1 สิงหาคม 2562  6.1.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร และชุมชน Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
1 สิงหาคม 2562  6.3.1 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
1 สิงหาคม 2562  6.3.1.1 จัดทำตารางนัดหมายการประเมินฯ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
1 สิงหาคม 2562  6.4.4 จัดทำรายชื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ประจำปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
1 สิงหาคม 2562  6.4.4.1 ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
1 สิงหาคม 2562  6.4.5 กรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ตามปฏิทินที่กำหนด 4 ครั้ง ดังนี้ Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
1 สิงหาคม 2562  6.4.5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
1 สิงหาคม 2562  6.4.7 กำกับ ติดตามการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานประจำปี แต่ละครั้ง Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
2 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.3.1 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
2 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.3.1.1 จัดทำตารางนัดหมายการประเมินฯ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
5 สิงหาคม 2562  รับมอบตัวนักเรียน Gifted ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
5 สิงหาคม 2562  6.3.6 การตรวจแฟ้มพัฒนางานครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 สิงหาคม 2562  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
6 สิงหาคม 2562  6.3 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
6 สิงหาคม 2562  6.3.1 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
6 สิงหาคม 2562  6.3.1.2 ดำเนินการประเมินตามตารางนัดหมาย Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
6 สิงหาคม 2562  6.3.6.2.1 ส่งคะแนนประเมินแฟ้มฯครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
7 สิงหาคม 2562  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  อรุณี    มงคล
8 สิงหาคม 2562  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  อรุณี    มงคล
9 สิงหาคม 2562  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  อรุณี    มงคล
9 สิงหาคม 2562  6.3 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
9 สิงหาคม 2562  6.3.1 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
13 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.3.6.2.1 ส่งคะแนนประเมินแฟ้มฯครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
15 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.4.5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
20 สิงหาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  อรุณี    มงคล
20 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.4.4.1 ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
21 สิงหาคม 2562  ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
27 สิงหาคม 2562  5.4 การประชุมครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
27 สิงหาคม 2562  6.3.1.3ประชุมวิพากษ์วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
28 สิงหาคม 2562  6.3.1.4 กรณีที่พบข้อมูลไม่ผ่านมาตรฐาน คณะกรรมการเสนอผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
29 สิงหาคม 2562  6.3.1.5 งานมาตรฐานฯ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
30 สิงหาคม 2562  ส่งวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3) 30 ส.ค. 2562 - 3 ก.ย. 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
30 สิงหาคม 2562  6.2.6.2 ครั้งที่ 2 บทที่ 1 บทนำ, บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, บทที่ 3 เครื่องมือวิจัย Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
30 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.3.1.5 งานมาตรฐานฯ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
30 สิงหาคม 2562  6.2.4.5 ดำเนินการเบิกจ่ายเครื่องแต่งกาย Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
30 สิงหาคม 2562  6.2.5.7 สรุปและรายงานผลการตรวจสุขภาพ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
30 สิงหาคม 2562  6.2.5.8 หาแนวทาง/แนะนำส่งเสริมการดูแลสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานต่อไป Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
30 สิงหาคม 2562  6.2.9.4 จัดทำแหวนครูทำงานนานปี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กันยายน 2562  6.4.3.2 ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
1 กันยายน 2562  6.4.6 กรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี ตามปฏิทินที่กำหนด 2 ครั้ง ดังนี้ Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
1 กันยายน 2562  6.4.6.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
9 กันยายน 2562  สิ้นสุด 6.3.1.2 ดำเนินการประเมินตามตารางนัดหมาย Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 6.4.6.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
16 กันยายน 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ งานวิจัยและพัฒนา Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
16 กันยายน 2562  7.2.1 กำกับติดตามและนิเทศฯ ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
16 กันยายน 2562  7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ งานวิจัยและพัฒนา Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10