Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
2 ธันวาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
2 ธันวาคม 2562  7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
3 ธันวาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
3 ธันวาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
3 ธันวาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Montfort College Secondary Section  
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 6.7.3 ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามปฏิทินที่กำหนด Montfort College Secondary Section  
6 ธันวาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 7.3 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
7 ธันวาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
9 ธันวาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Montfort College Secondary Section  
9 ธันวาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  
9 ธันวาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  
11 ธันวาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  
12 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 6.3.6.2.3 ส่งคะแนนประเมินแฟ้มฯครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
12 ธันวาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  
13 ธันวาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Montfort College Secondary Section  
13 ธันวาคม 2562  ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)  
16 ธันวาคม 2562  6.2.6.3 ส่งวิจัยครั้งที่ 3 บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย Montfort College Secondary Section  
16 ธันวาคม 2562  ส่งวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 บทที่ 4 (16-18 ธ.ค. 2562) Montfort College Secondary Section  
17 ธันวาคม 2562  5.8 การประชุมครั้งที่ 8 Montfort College Secondary Section  
17 ธันวาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 8/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
18 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.6.3 ส่งวิจัยครั้งที่ 3 บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย Montfort College Secondary Section  
20 ธันวาคม 2562  6.2.1.5.1 งานวันครอบครัวมงฟอร์ต Montfort College Secondary Section  
21 ธันวาคม 2562  6.2.1.5.2 งานวันครอบครัวพนักงาน Montfort College Secondary Section  
23 ธันวาคม 2562  หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ Montfort College Secondary Section  
24 ธันวาคม 2562  หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ Montfort College Secondary Section  
25 ธันวาคม 2562  หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ Montfort College Secondary Section  
26 ธันวาคม 2562  หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ Montfort College Secondary Section  
27 ธันวาคม 2562  หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ Montfort College Secondary Section  
28 ธันวาคม 2562  หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ Montfort College Secondary Section  
29 ธันวาคม 2562  หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ Montfort College Secondary Section  
30 ธันวาคม 2562  หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ Montfort College Secondary Section  
31 ธันวาคม 2562  หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ Montfort College Secondary Section  
1 มกราคม 2563  6.4.3.4 ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  
1 มกราคม 2563  6.4.4.2 ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  
1 มกราคม 2563  หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ Montfort College Secondary Section  
2 มกราคม 2563  วันเปิดเรียนหลังหยุดคริตส์มาสและปีใหม่ Montfort College Secondary Section  
6 มกราคม 2563  6.3.2 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  
6 มกราคม 2563  6.3.2.1 จัดทำตารางนัดหมายการประเมินฯ Montfort College Secondary Section  
7 มกราคม 2563  6.3.2.1 จัดทำตารางนัดหมายการประเมินฯ Montfort College Secondary Section  
8 มกราคม 2563  กิจกรรม career shopping Day และโครงงานอาชีพม.4 Montfort College Secondary Section  
10 มกราคม 2563  6.2.2.4.2 ช่อดอกไม้มอบแก่ครูดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ Montfort College Secondary Section  
16 มกราคม 2563  6.2.2.4.3 ช่อดอกไม้มอบแก่ครูอายุงาน 30 ปี สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ Montfort College Secondary Section  
16 มกราคม 2563  6.2.2.4.4 ช่อดอกไม้แก่ผู้ตรวจเสมารักษ์ดีเด่น Montfort College Secondary Section  
17 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.1.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร และชุมชน Montfort College Secondary Section  
20 มกราคม 2563  6.1.1.7 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลการเก็บข้อมูลการวิจัย Montfort College Secondary Section  
20 มกราคม 2563  6.4.6 ติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 (เฉพาะหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการ) Montfort College Secondary Section  
20 มกราคม 2563  6.4.3 จัดทำรายชื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ลงในระบบ On Lineภาคเรียนละ 2 ครั้ง Montfort College Secondary Section  
20 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.4.4 จัดทำรายชื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ประจำปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง Montfort College Secondary Section  
20 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.4.4.2 ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  
22 มกราคม 2563  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 9/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
24 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.1.1.7 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลการเก็บข้อมูลการวิจัย Montfort College Secondary Section  
24 มกราคม 2563  6.4.6 ติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 (เฉพาะหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการ) Montfort College Secondary Section  
27 มกราคม 2563  6.1.1.8 จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร และชุมชน ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Stakeholders) ปีการศึกษา 2562” Montfort College Secondary Section  
28 มกราคม 2563  6.3.2.2 ดำเนินการประเมินตามตารางนัดหมาย Montfort College Secondary Section  
28 มกราคม 2563  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
29 มกราคม 2563  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
30 มกราคม 2563  6.3.2.2 ดำเนินการประเมินตามตารางนัดหมาย Montfort College Secondary Section  
30 มกราคม 2563  6.2.9 ส่งเสริมครูทำงานนานปี Montfort College Secondary Section  
30 มกราคม 2563  6.2.9.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดทำแหวน ครูทำงานนานปี Montfort College Secondary Section  
30 มกราคม 2563  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.6 จัดทำปฏิทินการศึกษาโรงเรียน Montfort College Secondary Section  
31 มกราคม 2563  6.4.7 รายงานผลการติดตาม การดำเนินงานของผู้ร่วมบริหาร (หัวหน้างาน) ให้แก่หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายทราบ (ครั้งที่ 2) Montfort College Secondary Section  
31 มกราคม 2563  วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ลานจามจุรี  
31 มกราคม 2563  กิจกรรม MC Red Carpet 2019 และ มอบรางวัล Elite Award 2019 ลานจามจุรี  
31 มกราคม 2563  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารเซนต์โยเซฟ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)  
1 กุมภาพันธ์ 2563  6.4.5.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  
3 กุมภาพันธ์ 2563  6.4.8 สรุปรายงานผลการติดตาม และรายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลไปประกอบการบริหารงาน ในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  
3 กุมภาพันธ์ 2563  7.2.1 กำกับติดตามและนิเทศฯ ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  
4 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  
4 กุมภาพันธ์ 2563  6.5 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก (สมศ.) Montfort College Secondary Section  
5 กุมภาพันธ์ 2563  6.4 ติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ผู้ร่วมบริหาร/หัวหน้างาน) ให้บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บริหารด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริหารด้วยวัฒนธรรมองค์กร และบริหารด้วยการนิเทศและวิจัย Montfort College Secondary Section  
5 กุมภาพันธ์ 2563  6.4.8 สรุปรายงานผลการติดตาม และรายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลไปประกอบการบริหารงาน ในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  
5 กุมภาพันธ์ 2563  6.3.6.2.4 ส่งคะแนนประเมินแฟ้มฯครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  
5 กุมภาพันธ์ 2563  ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ อาคารแอมบรอสิโอ Ambrosio Building(ห้องประชุม 5 อาคารแอมบรอสิโอ)  
6 กุมภาพันธ์ 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Montfort College Secondary Section  
6 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.5 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก (สมศ.) Montfort College Secondary Section  
7 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  
7 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.2.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำวิจัย และนวัตกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด Montfort College Secondary Section  
7 กุมภาพันธ์ 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ งานวิจัยและพัฒนา Montfort College Secondary Section  
7 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.2.1 กำกับติดตามและนิเทศฯ ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  
7 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ งานวิจัยและพัฒนา Montfort College Secondary Section  
8 กุมภาพันธ์ 2563  ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโทและเอก สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารแอมบรอสิโอ Ambrosio Building(ห้องประชุม 5 อาคารแอมบรอสิโอ)  
10 กุมภาพันธ์ 2563  6.2.6.4 ส่งวิจัยครั้งที่ 4 บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลวิจัย Montfort College Secondary Section  
10 กุมภาพันธ์ 2563  6.2.7 สรุปผลการทำวิจัยและนวัตกรรมของครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งคัดเลือกครูและบุคลากรที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น Montfort College Secondary Section  
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  
11 กุมภาพันธ์ 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4) Montfort College Secondary Section  
11 กุมภาพันธ์ 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4) Montfort College Secondary Section  
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินปลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10