Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
12 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.2.6.4 ส่งวิจัยครั้งที่ 4 บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลวิจัย Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
12 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.3.6.2.4 ส่งคะแนนประเมินแฟ้มฯครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
13 กุมภาพันธ์ 2563  6.3.2.3 ประชุมวิพากษ์วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4) Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
14 กุมภาพันธ์ 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4) Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
14 กุมภาพันธ์ 2563  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.2.7 สรุปผลการทำวิจัยและนวัตกรรมของครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งคัดเลือกครูและบุคลากรที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินปลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
14 กุมภาพันธ์ 2563  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (จำนวน 4 ครั้ง) Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
14 กุมภาพันธ์ 2563  6.3.2 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
14 กุมภาพันธ์ 2563  6.3.2.5 งานมาตรฐานฯ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
14 กุมภาพันธ์ 2563  6.7 ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาตามพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.7.3 ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามปฏิทินที่กำหนด Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
14 กุมภาพันธ์ 2563  6.7 ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาตามพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
14 กุมภาพันธ์ 2563  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก งานนโยบายและแผนสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
14 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
14 กุมภาพันธ์ 2563  8.1.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.3.6 การตรวจแฟ้มพัฒนางานครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (จำนวน 4 ครั้ง) Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
15 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
15 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
15 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.4.5 กรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ตามปฏิทินที่กำหนด 4 ครั้ง ดังนี้ Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
15 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.4.5.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
20 กุมภาพันธ์ 2563  6.4.8 ประมวลผล สรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับค่าคะแนน Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
24 กุมภาพันธ์ 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
25 กุมภาพันธ์ 2563  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
25 กุมภาพันธ์ 2563  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 10/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  อรุณี    มงคล
28 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
28 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
28 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
28 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.1.1.8 จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร และชุมชน ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Stakeholders) ปีการศึกษา 2562” Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
28 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
28 กุมภาพันธ์ 2563  6.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและมีความสุข Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
1 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
1 มีนาคม 2563  6.4.6.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
2 มีนาคม 2563  6.4 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายมูลนิธิฯ Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
2 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
2 มีนาคม 2563  6.1.1.9 รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัย เรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร และชุมชน ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Stakeholders) ปีการศึกษา 2562” Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
2 มีนาคม 2563  6.2.8 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเว็ปไซต์ของโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
2 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
3 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
6 มีนาคม 2563  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
6 มีนาคม 2563  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
6 มีนาคม 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.8 การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3.1.5.7 การอบรม In-Service Training Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3.1.5.6 การพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3.1.5.8 การอบรม ศึกษาดูงาน ครู 8 กลุ่มสาระ Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3.1.5.9 การอบรม ศึกษาดูงาน บุคลากร 5 ฝ่าย Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3.1 พัฒนาศักยภาพภายในโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.1.5 บรรจุและแต่งตั้งครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานชาวไทย Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.1.6 บรรจุและแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.1.7 บรรจุและแต่งตั้งพนักงานต่างด้าว Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.1.8 การถอดถอนครู บุคลากรทางการศึกษา ครูชาวต่างประเทศและพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.3 ส่งเสริมด้านขวัญและกำลังใจ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.3.1 ประสานงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน ที่เกี่ยวข้อง Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.3.2 ดำเนินการเบิกงบประมาณ /จัดซื้อ ของเยี่ยม /เงินช่วยเหลือ ดังนี้ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.3.2.1 เยี่ยมครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานที่คลอดบุตร Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.3.2.2 เยี่ยมอาการป่วยของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.3.2.3 เงินและพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจกับครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.6 สนับสนุนอาหารกลางวันครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.7 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.7.2 ดำเนินการเบิกงบประมาณ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.7.2.1 ค่าจัดทำบัตรอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.7.2.2 ค่าซองใส่บัตรอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  6.2.7.2.3 ค่าเงินใส่ซองวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.7.2.4 เงินรางวัลพิเศษ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.7.2.5 กระเช้าวันเกิดภราดา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3.1.5.10 อบรมตามาตรฐานวิชาชีพ จัดในวันพุธหลังเลิกเรียน Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.11.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3.1.6 ประเมินผลการอบรม/สัมมนา Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3.1.7 นำเสนอผลการประเมินให้กับ คณะผู้ร่วมบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3.1.8 บันทึกสถิติของบุคลากรที่เข้า ร่วมการอบรม/สัมมนาเพื่อจัดทำเป็น ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3.3 ประชุมอบรมสัมมนาตามนโยบายของมูลนิธิฯ Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3.4 ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.5.1 แจ้งจรรยาบรรณครู ประกาศโรงเรียนฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรับทราบ Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.5.2 ส่งเสริม กำกับ ควบคุม ดูแลครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู วิชาชีพประกาศโรงเรียนฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.5.3 ส่งเสริม และปรับพฤติกรรมด้านระเบียบวินัยของบุคลากร Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.5.4 เรื่องร้องเรียนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน กรณีครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานมีพฤติกรรมและผิดวินัยร้ายแรงให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
13 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
15 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.4.6 กรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี ตามปฏิทินที่กำหนด 2 ครั้ง ดังนี้ Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
15 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.4.6.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
15 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.4.7 กำกับ ติดตามการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานประจำปี แต่ละครั้ง Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
20 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.4.8 ประมวลผล สรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับค่าคะแนน Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
25 มีนาคม 2563  6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10