Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
25 มีนาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 11/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  อรุณี    มงคล
25 มีนาคม 2563  6.6 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
27 มีนาคม 2563  6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆและการติดตามรวบรวมระบบสารสนเทศของโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
27 มีนาคม 2563  6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Stakeholders + วิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา) Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (เน้น PDCA) Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.1.1.9 รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัย เรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร และชุมชน ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Stakeholders) ปีการศึกษา 2562” Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.1.2 การจัดทำวิจัยตามความจำเป็นเร่งด่วนของผู้บังคับบัญชา Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6.1 จัดทำบันทึก เก็บหลักฐาน ข้อมูลประวัติ และสารสนเทศครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรายบุคคล Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
27 มีนาคม 2563  6.6.1 จัดทำบันทึก เก็บหลักฐาน ข้อมูลประวัติ และสารสนเทศครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรายบุคคล Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
27 มีนาคม 2563  6.6.2 สรุปสถิติการขาด-ลา-มาสาย ของครูบุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน รายวันเดือน ปีการศึกษาและปีพุทธศักราช แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6.3 รับคำร้อง และจัดทำหนังสือรับรองการทำงานรับรองเงินเดือนของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
27 มีนาคม 2563  6.6.4 จัดทำสถิติจำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน ส่งผู้อำนวยการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
27 มีนาคม 2563  6.6.5 จัดทำรายงานประจำเดือนส่งศึกษาธิการจังหวัด (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
28 มีนาคม 2563  6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
28 มีนาคม 2563  6.2 หน่วยงานที่บริหารด้วยสารสนเทศ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
28 มีนาคม 2563  6.3 หน่วยงานที่บริหารด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หรือการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
29 มีนาคม 2563  6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆและการติดตามรวบรวมระบบสารสนเทศของโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
29 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 มีนาคม 2563  6.2.6.5 ส่งวิจัยครั้งที่ 5 รูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  4.1.3 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่าย Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  4.1.4 การรับสมัครนักเรียน Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของฝ่าย Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  6.2 จัดทำเอกสาร/รวบรวมเอกสาร Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่าย Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.4 การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.5 ศึกษาดูงาน อบรมรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำสเนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.6.5 ส่งวิจัยครั้งที่ 5 รูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2.8 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเว็ปไซต์ของโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
31 มีนาคม 2563  6.5 ส่งเสริมด้านการทำวิจัยให้แก่นักเรียน โดยการปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS : Independent Study) Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
31 มีนาคม 2563  6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
31 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและถอดถอน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
31 มีนาคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
31 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
31 มีนาคม 2563  8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
1 เมษายน 2563  6.1.1.10 นำผลการวิจัย เรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร และชุมชน ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Stakeholders) ปีการศึกษา 2562” ไปประกอบการทำวิจัยในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
1 เมษายน 2563  6.6.3 กำกับติดตาม ธุรการฝ่าย 5 ฝ่ายรวบรวมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ฝ่ายรับผิดชอบจากคณะกรรมการประเมินฯ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
2 เมษายน 2563  6.6.3 กำกับติดตาม ธุรการฝ่าย 5 ฝ่ายรวบรวมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ฝ่ายรับผิดชอบจากคณะกรรมการประเมินฯ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
7 เมษายน 2563  6.6.7 นำเสนอรายงานกาปรระเมินตนเอง Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
8 เมษายน 2563  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 12/2562 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  อรุณี    มงคล
16 เมษายน 2563  6.4.9 นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
17 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
17 เมษายน 2563  6.1.9 จัดทำระบบ แผนงานเชิงรุก กำหนดการตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องกับงานหลัก Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
17 เมษายน 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
17 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
17 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
17 เมษายน 2563  6.2.2.5 ติดตามผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
17 เมษายน 2563  6.2.2.6 สรุปงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
17 เมษายน 2563  6.2.2.7 นำข้อมูลสารสนเทศไปพัฒนาในปีการ ศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
17 เมษายน 2563  6.2.3.3 สรุปงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
17 เมษายน 2563  6.2.3.4 นำผลข้อมูลสารสนเทศไปพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
17 เมษายน 2563  6.2.4.6 สรุปงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
17 เมษายน 2563  6.6.6 จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
17 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
17 เมษายน 2563  6.2.9.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
17 เมษายน 2563  6.2.9.7 สรุปงบประมาณ และรายงานการ จัดกิจกรรม Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
17 เมษายน 2563  6.2.9.8 นำผลการจัดกิจกรรมไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
17 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
17 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
17 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
19 เมษายน 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
19 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
21 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
24 เมษายน 2563  สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
24 เมษายน 2563  6.2.1.5.3 งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
24 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.3.2 พัฒนาศักยภาพภายนอกโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
30 เมษายน 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  6.4 นักเรียนเป็นผู้มีความอิ่มเอิบ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  6.6 การบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์เทคโนโลยี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  6.7 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  6.8 ค่าบริการสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  6.9 บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและจัดซื้ออะไหล่ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  6.10 จัดซื้ออะไหล่ หัวแจ๊ค สัญญาณภาพและเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ ในการบำรุงรักษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  6.11 ระบบการพิมพ์เอกสารแบบระบบเช่าในหน่วยงาน ( SMART OFFICE ) Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  6.12 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  6.13 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศในหน่วยงาน (SWIS) Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  6.14 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
30 เมษายน 2563  6.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและถอดถอน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2 การส่งเสริมสวัสดิการ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
30 เมษายน 2563  6.3 พัฒนาบุคลากร Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4 การประเมินบุคลากร Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
30 เมษายน 2563  6.5 ส่งเสริมพฤติกรรมและวินัยบุคลากร Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.6 ทะเบียนและสถิติ Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10