Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
30 เมษายน 2563  6.3 พัฒนาบุคลากร Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4 การประเมินบุคลากร Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.5 ส่งเสริมพฤติกรรมและวินัยบุคลากร Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.6 ทะเบียนและสถิติ Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด ุ6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4 การแสดงร่วมกับหน่วยงานภายนอก และภายในโรงเรียน Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.1.8 นำผลการจัดกิจกรรมไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.7 ศึกษาวิเคราะห์ แนวทางป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุมกิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.2.1.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.1.7 สรุปงบประมาณ และรายงานการจัดกิจกรรม Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.6 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.2.10.5.2.2 ทัศนศึกษาพนักงาน Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.2.10.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.2.10.7 สรุปงบประมาณ และรายงานการจัดกิจกรรม Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.2.10.8 นำผลการจัดกิจกรรมไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.2.11.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.2.11.7 สรุปงบประมาณ และรายงานการจัดกิจกรรม Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  6.2.11.8 นำผลการจัดกิจกรรมไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  
1 พฤษภาคม 2563  6.4.10 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อดำเนินการตามประกาศมูลนิธิฯ ที่ 5/2552 Montfort College Secondary Section  
15 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.4.5.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section  
18 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.6.6 จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา Montfort College Secondary Section  
22 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  
29 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Montfort College Secondary Section  
29 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.2 การพัฒนางานดนตรี Montfort College Secondary Section  
29 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.3 การดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรี Montfort College Secondary Section  
29 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.5 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section  
29 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.1.1.10 นำผลการวิจัย เรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร และชุมชน ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Stakeholders) ปีการศึกษา 2562” ไปประกอบการทำวิจัยในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  
29 พฤษภาคม 2563  6.6.9 เผยแพร่ SAR แก่หน่วยงานต้นสังกัด สช./ สพฐ./ศธ. /มูลนิธิฯ /สมศ. Montfort College Secondary Section  
3 กรกฎาคม 2563  6.6.4 รวบรวม (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน Montfort College Secondary Section  
7 กรกฎาคม 2563  สิ้นสุด 6.6.4 รวบรวม (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน Montfort College Secondary Section  
26 กรกฎาคม 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  
8 ตุลาคม 2563  6.6.5 ประชุมคณะกรรมการฯ วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน Montfort College Secondary Section  
9 ตุลาคม 2563  สิ้นสุด 6.6.5 ประชุมคณะกรรมการฯ วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน Montfort College Secondary Section  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10