[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
แยกประเภทอัลบัมภาพ

    ชื่อประเภทอัลบัมภาพ จำนวนอัลบัมภาพ
    ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 270
    ฝ่ายบริหารทั่วไป 132
    ฝ่ายวิชาการ 394
    ฝ่ายกิจการนักเรียน 481
    ฝ่ายธุรการ - การเงิน 269
    ผลการการแข่งขัน 216
    ผลการแข่งขันระดับนานาชาติ 28
    ผลการแข่งขันระดับชาติ 79
    ผลการแข่งขันระดับภาค 22
    ผลการแข่งขันระดับจังหวัด 19
    ผลการแข่งขันด้านวิชาการ 28
    ผลการแข่งขันด้านดนตรี 10
    ผลการแข่งขันด้านกีฬา 57
    ผลการแข่งขันด้านอื่นๆ 5