[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
แยกประเภทอัลบัมภาพ

    ชื่อประเภทอัลบัมภาพ จำนวนอัลบัมภาพ
    ฝ่ายสำนัก 199
    ฝ่ายบริหาร 109
    ฝ่ายวิชาการ 303
    ฝ่ายกิจการนักเรียน 351
    ฝ่ายธุรการ - การเงิน 219
    ผลการการแข่งขัน 120
    ผลการแข่งขันระดับนานาชาติ 8
    ผลการแข่งขันระดับชาติ 31
    ผลการแข่งขันระดับภาค 10
    ผลการแข่งขันระดับจังหวัด 3