[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
แยกประเภทอัลบัมภาพ

    ชื่อประเภทอัลบัมภาพ จำนวนอัลบัมภาพ
    ฝ่ายสำนัก 137
    ฝ่ายบริหาร 105
    ฝ่ายวิชาการ 220
    ฝ่ายกิจการนักเรียน 229
    ฝ่ายบุคคล 11
    ฝ่ายธุรการ - การเงิน 175