[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายบริหาร
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 97 อัลบัมภาพ

No. 4623   ประมวลภาพ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน Montfort Secondary School in Singapore   มิส  สมรัก    ปริยะวาที
No. 4590   ประมวลภาพประชุม ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมบำเพ็ญ   มิส  สมรัก    ปริยะวาที
No. 4556   สอบคัดเลือก โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP) ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4529   นิเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4519   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารทั่วไปจัดประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4518   นิเทศงานพยาบาล   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4513   นิเทศงานโภชนาการ   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4505   การนิเทศ กำกับ ติดตาม การทำงานตามบทพรรณนางาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4494   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น"   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4448   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4437   การปรับปรุงสวนเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   มาสเตอร์  มงคลศักดิ์    ใหม่จันทร์แดง
No. 4410   การทำน้ำยาล้างห้องน้ำจากมะกรูด   มาสเตอร์  มงคลศักดิ์    ใหม่จันทร์แดง
No. 4393   ร้านอาหารเปิดใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สระว่ายน้ำ เดอ มงฟอร์ต   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4391   นักเรียน ครู พนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมใจกำจัดยุงลาย   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4263   ประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับงวดงาน โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งโรงเรียน   มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ
No. 4257   กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4256   อบรมพนักงาน ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4246   โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สนามสอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4212   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
No. 4210   ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดเตรียมสถานที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในเครือฯ   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
[1] [2] [3] [4] [5]