[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายกิจการนักเรียน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 501 อัลบัมภาพ

No. 6030   ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา 3 สถาบัน MC, MCP, ACL  
No. 6027   การฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2566  
No. 6026   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 และ พิธีขอบพระคุณ โอกาสเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566  
No. 6019   หน่วยงาน MCSC. ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนสิงคโปร์  
No. 6018   งาน MCSC. ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมไทย กับนักเรียนสิงค์โปร์  
No. 6013   จัดซื้ออุปกรณ์เสริมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
No. 6010   มงฟอร์ต : หน่วยงาน MCSC. ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมไทย กับนักเรียนสิงค์โปร์  
No. 6005   กิจกรรม ผู้อำนวยการ พบนักเรียน ม.1  
No. 6005   กิจกรรม ผู้อำนวยการ พบนักเรียน ม.1  
No. 6002   ประชุมประธานสี และรองประธานสี  
No. 5997   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่น และ รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่  
No. 5993   สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 2566  
No. 5988   สำรวจวิทยุสื่อสาร  
No. 5987   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการรักษาความปลอดภัย และงานจราจร  
No. 5986   สำรวจป้ายบ่งชี้ และอุปกรณ์จราจร  
No. 5984   เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
No. 5979   ประชุมหัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อเตรียมการลงแผนงาน และโครงการในระบบ SWIS  
No. 5963   วันผู้ปกครองพบครูและรับสมุดพก ครั้งที่ 2/2565  
No. 5955   งานแข่งขัน Coding Metaverse (ภาคเหนือ)  
No. 5952   กิจกรรมพันธสัญญา นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566