วันที่ 25 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 10/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 8 ก.พ. 2563 กิจกรรมต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโทและเอก สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม MC Red Carpet 2019 และ มอบรางวัล Elite Award 2019 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 9/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม career shopping Day และโครงงานอาชีพม.4 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 2 ม.ค. 2563 กิจกรรมวันเปิดเรียนหลังหยุดคริตส์มาสและปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 ม.ค. 2563 กิจกรรมหยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 31 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 8/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 ธ.ค. 2562 กิจกรรมส่งวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 บทที่ 4 (16-18 ธ.ค. 2562) (งานวิจัยและพัฒนา)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย)
วันที่ 12 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 11 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 9 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 9 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมฯ จากมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 28 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมฯ จากมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 7/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมฯ จากมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมฯ จากมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธทามะกะ เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 6/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย)
วันที่ 24 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 5/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมส่งวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3) 30 ส.ค. 2562 - 3 ก.ย. 2562 (งานวิจัยและพัฒนา)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย)
วันที่ 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 6 ส.ค. 2562 กิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน Gifted ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 24 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย)
วันที่ 24 ก.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 23 ก.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมส่งวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (โครงร่าง) (งานวิจัยและพัฒนา)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมพิธีไหว้ครู และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน / ประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมสอบภาษาอังกฤษ CU TEP ครั้งที่ 2/2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ค. 2562 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรม2.1 มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ สพฐ./ชาติ/สมศ. (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 16 พ.ค. 2562 กิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 12 พ.ค. 2562 กิจกรรมสัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 พ.ค. 2562 กิจกรรมสัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 10 พ.ค. 2562 กิจกรรมสัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 10 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 9 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE English M.1- M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 9 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE English M.1- M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE English M.1- M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 4 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)