วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 7/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธทามะกะ เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 6/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย)
วันที่ 24 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 5/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมส่งวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3) 30 ส.ค. 2562 - 3 ก.ย. 2562 (งานวิจัยและพัฒนา)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย)
วันที่ 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 6 ส.ค. 2562 กิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน Gifted ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 24 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย)
วันที่ 24 ก.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 23 ก.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมส่งวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (โครงร่าง) (งานวิจัยและพัฒนา)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2562 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมพิธีไหว้ครู และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน / ประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมสอบภาษาอังกฤษ CU TEP ครั้งที่ 2/2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ค. 2562 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรม2.1 มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ สพฐ./ชาติ/สมศ. (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 16 พ.ค. 2562 กิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 12 พ.ค. 2562 กิจกรรมสัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 พ.ค. 2562 กิจกรรมสัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 10 พ.ค. 2562 กิจกรรมสัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 10 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 9 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE English M.1- M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 9 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE English M.1- M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE English M.1- M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 4 พ.ค. 2562 กิจกรรมอบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)