วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรม7.1.4.รับนิเทศฯ ครั้งที่ 4 (งานสารบรรณ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรม7.1.3 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 3 (งานสารบรรณ)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรม7.1.2 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 2 (งานสารบรรณ)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรม8.1.1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 (งานสารบรรณ)
วันที่ 20 ก.ค. 2563 กิจกรรม7.1.1 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 1 (งานสารบรรณ)