วันที่ 3 เม.ย. 2564 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ม.1 ,2 , 4 , 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ก.พ. 2564 กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตร ม.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ก.พ. 2564 กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตร ม.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมค่านลูกเสือระดับชั้น ม.1 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 22 ม.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 22 ม.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 21 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมค่านลูกเสือระดับชั้น ม.1 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 21 ม.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 21 ม.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมค่านลูกเสือระดับชั้น ม.1 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 19 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมค่านลูกเสือระดับชั้น ม.1 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 19 ม.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 19 ม.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมค่านลูกเสือระดับชั้น ม.1 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันสำคัญ ทางลูกเสือ (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.1 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 1 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.1 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 1 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 1 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.1 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 27 ก.ค. 2563 กิจกรรมรับสมัคร นศท. (เก็บตก) (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 10 ก.ค. 2563 กิจกรรมการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 รับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2-3 และรายงานตัว นศท.ซ้ำชั้น (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 4 ก.ค. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.(ชาย) ประจำปีการศึกษา 2562 (ตกค้าง) (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศการสมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) เวลา 16.30-17.30 น. (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศ นศท.ชั้้นปีที่ 2 และ 3 การเขียนแบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2563 (แบบ รด.2) รอบที่ 2 เวลา 12.30-13.00 น (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศการสมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) เวลา 16.30-17.30 น. (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 ก.ค. 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศ นศท.ชั้้นปีที่ 2 และ 3 การเขียนแบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2563 (แบบ รด.2) รอบที่ 1 เวลา 12.30-13.00 น. (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อชุดกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 19 พ.ค. 2563 กิจกรรม- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (งานกีฬา)