วันที่ 14 พ.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 13 พ.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 12 พ.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานทรัพยากรมนุษย์)