การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1


       ตามที่งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ ได้กำหนดตารางการนิเทศติดตามแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้มีการประเมินสรุปรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563  แล้วนั้น   

    ในการนี้ได้ดำเนินการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ของฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม  2562 เวลา 09.00 น. โดยมีงานนโยบายและแผน และ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นผู้ให้การนิเทศติดตามในครั้งนี้

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานนโยบายและแผน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง

Keep