Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1
 

         ตามที่งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ ได้กำหนดตารางการนิเทศติดตามแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้มีการประเมินสรุปรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563  แล้วนั้น   

           ในการนี้ได้ดำเนินการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ของสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1  เมื่อวันพุธ 24 กรกฎาคม  2562 เวลา 13.30 น.โดยมี ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์             ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูศศิธร  คำวินิจ  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ   เป็นผู้ให้การนิเทศติดตามในครั้งนี้

 


มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง จาก งานนโยบายและแผน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน