การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1


         ตามที่งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ ได้กำหนดตารางการนิเทศติดตามแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้มีการประเมินสรุปรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563  แล้วนั้น   

           ในการนี้ได้ดำเนินการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ของสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1  เมื่อวันพุธ 24 กรกฎาคม  2562 เวลา 13.30 น.โดยมี ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์             ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูศศิธร  คำวินิจ  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ   เป็นผู้ให้การนิเทศติดตามในครั้งนี้

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานนโยบายและแผน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 57 ครั้ง

Keep