Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
 

      ตามที่งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ ได้กำหนดตารางการนิเทศติดตามแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้มีการประเมินสรุปรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563  แล้วนั้น   

    ในการนี้ได้ดำเนินการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ของฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม  2562  เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา โดยมี  ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และ มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  เป็นผู้ให้การนิเทศติดตามในครั้งนี้

 


มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 57 ครั้ง จาก งานนโยบายและแผน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน