การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1


        ตามที่งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ ได้กำหนดตารางการนิเทศติดตามแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้มีการประเมินสรุปรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563  แล้วนั้น   

       ในการนี้ได้ดำเนินการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ของฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม  2562  โดยมี ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์          ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  เป็นผู้ให้การนิเทศติดตามในครั้งนี้

 



โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานนโยบายและแผน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 41 ครั้ง

Keep