Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ตามโครงการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" และได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานสวัสดิการฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับเกียรติบัติ "สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น"


มิส  ชนกกร    ไชยวงค์คำ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 16 ครั้ง จาก งานโภชนาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน