Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคุกกี้แซนด์วิช "ฟันโอ" เข้านำเสนอและแจกคุกกี้แซนด์วิช"ฟันโอ"ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562
 

 เนื่องด้วยบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายคุกกี้แซนด์วิช "ฟันโอ" ได้มอบหมายให้บิชคอมม์จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยนำคุกกี้และแซนด์วิชฟันโอ มาแจกให้นักเรียนในโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00-13.00 น. โดยดำเนินการแล้วเสร็จไปได้ด้วยดี


มิส  ชนกกร    ไชยวงค์คำ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 13 ครั้ง จาก งานโภชนาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน