บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคุกกี้แซนด์วิช "ฟันโอ" เข้านำเสนอและแจกคุกกี้แซนด์วิช"ฟันโอ"ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562


 เนื่องด้วยบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายคุกกี้แซนด์วิช "ฟันโอ" ได้มอบหมายให้บิชคอมม์จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยนำคุกกี้และแซนด์วิชฟันโอ มาแจกให้นักเรียนในโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00-13.00 น. โดยดำเนินการแล้วเสร็จไปได้ด้วยดีโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานโภชนาการ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 53 ครั้ง

Keep