บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมคุกกี้ "เมจิกชิพ" เข้านำเสนอและแจกขนมคุกกี้"เมจิกชิพ"ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562


บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคุกกี้แซนด์วิช "เมจิกชิพ" เข้านำเสนอและแจกขนมคุกกี้"เมจิกชิพ"ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ขนมแครกเกอร์"เมจิกชิพ"เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00-13.00น. บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จไปได้ด้วยดีโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานโภชนาการ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 87 ครั้ง

Keep