สภานักเรียนจัดนิทรรศการโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ


ด้วยสภานักเรียนได้ร่วมดำเนินการโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิมยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในการนำเสนอผลงาน "สื่อ สิทธิ์ ศิลป์" โดย สภานักเรียนได้ร่วมโครงการโดยนำเสนอกิจกรรมของสภานักเรียนดรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในวันเวลาดังกล่าว


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรม
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 33 ครั้ง

Keep