Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ British Council
 

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 หัวหน้างานแนะแนว และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และส่งเสริมการศึกษาต่อเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ British Council ณ โรงแรมดุสิตปรินเซส


มิส  ภวดี    ศรีใจ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 14 ครั้ง จาก งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน