การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ British Council


วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 หัวหน้างานแนะแนว และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และส่งเสริมการศึกษาต่อเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ British Council ณ โรงแรมดุสิตปรินเซสจำนวนผู้อ่าน 23 ครั้ง

Keep