Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประสานงานเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารทั่วไปได้วางแผนการป้องกันและกำจัดยุงลายไว้ดังนี้

1.กำหนดวันในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายไว้ในแผนปฏิบัติงาน

2.ประสานงานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการฉีดพ่นตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ซึ่งในปีการศึกษานี้ ได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงานภาครัฐมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายแล้ว ดังนี้ครับ

1. วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ประสานงานสำนักงานแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเวลาประมาณ 10.00 น.

2. วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ประสานงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเวลาประมาณ 17.30 น

3. วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ประสานงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเวลาประมาณ 17.30 น

 

 


มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 18 ครั้ง จาก งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน