Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562
 

ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ นอกจากนั้น ครูอรุณี  มงคล ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักผู้อำนวยการ มาติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพในมาตรฐานที่ฝ่ายวิชาการเกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ ตามวงจร PDCA (Plan - Do - Check - Act) นอกจากนั้นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ณัฐชยา    พอพิน
มาสเตอร์  สุรเชษฐ์    เหล่าจันตา
มิส  ทัศนียพร    สุขโชติ
มาสเตอร์  ประยูร    ทาปัน
มิส  อัจฉรีย์    บุญเรือง
มิส  วิไลวรรณ    ศรีอุตทา
มาสเตอร์  เดชา    นันเปรย
มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว
มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล
มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
มิส  วันเพ็ญ    สุขเกษม
มิส  ศศิธร    คำวินิจ
มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
มิส  พุทธชาติ    โอคอนเนอร์
มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
มาสเตอร์  เมธาสิทธิ์    สุขประชาพันธ์
มิส  พัชรี    กังวาลไกล
มาสเตอร์  กำจร    ยั่งยืน

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 (19 ส.ค. 2562)    มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 28 ครั้ง จาก งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน