ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ นอกจากนั้น ครูอรุณี  มงคล ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักผู้อำนวยการ มาติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพในมาตรฐานที่ฝ่ายวิชาการเกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ ตามวงจร PDCA (Plan - Do - Check - Act) นอกจากนั้นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 42 ครั้ง

Keep