Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียน ครู พนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมใจกำจัดยุงลาย
 

นักเรียน ครู พนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมใจกำจัดยุงลาย โดยใส่ทรายอะเบทลงในท่อน้ำ และแหล่งน้ำ รอบบริเวณดรงเรียน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562


มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 24 ครั้ง จาก งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน