Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

งานวิเทศสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ  ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันศุกร์ที่  30  สิงหาคม  2562


มาสเตอร์  ไกรสิงห์    ใจหลวง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 19 ครั้ง จาก งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน