Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยงานพยาบาลเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 30 สิงหาคม 62 เวลา 8.30-14.00น. ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
 F 2    G 3มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 18 ครั้ง จาก กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน