Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงาน จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำโดย ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งผู้แทนคณะครูจากฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนภาคปกติ/ห้องเรียนพิเศษในโปรแกรม English Program จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

 


มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 24 ครั้ง จาก งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน