Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เปลี่ยนขยะในบ้านให้เป็นเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีม Miracle studio
 

กบจูเนียร์The Green ผลงาน เปลี่ยนขยะในโรงเรียนให้เป็นเงิน : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ คนละเรื่องเดียวกัน หมื่นคนทิ้ง หนึ่งคนเก็บ หนึ่งคนสร้าง หมื่นคนทำลาย “รักบ้าน” คำพูดที่ใครๆ พูดกัน แต่การกระทำกลับตรงข้ามกับคำพูดเสมอ ครอบครัวสายเปย์ ซื้อของเข้าบ้านมากมาย ทั้งๆที่สิ่งของเหล่านี้เต็มบ้านอยู่แล้ว สุดท้ายก็กลายเป็นขยะ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันรับผิดชอบบ้านหลังนี้ เพื่อครอบครัวของเรา เปลี่ยนขยะในโรงเรียนให้เป็นเงิน : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (รางวัลชมเชย) งานประกาศรางวัล โครงการกบจูเนียร์ The Green Zero Waste เด็กยุคใหม่ สร้างสังคมไทยไร้ขยะ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 101 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน