นิเทศงานโภชนาการ


ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดระบบนิเทศการทำงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยในวันนี้ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น.คณะกรรมการนิเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปได้นิเทศการทำงานของงานโภชนาการ จำนวนผู้อ่าน 31 ครั้ง

Keep