Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นิเทศงานพยาบาล
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดระบบนิเทศการทำงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยในวันนี้ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น.คณะกรรมการนิเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปได้นิเทศการทำงานของงานพยาบาล


มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 16 ครั้ง จาก กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน