นิเทศงานพยาบาล


ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดระบบนิเทศการทำงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยในวันนี้ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น.คณะกรรมการนิเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปได้นิเทศการทำงานของงานพยาบาลจำนวนผู้อ่าน 41 ครั้ง

Keep