โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารทั่วไปจัดประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ


  เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๐๘/๒๑๓ ลงวันที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อเสนอแนะ เรื่องกรณีที่ลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีหนังสือ  ที่ ศธ ๐๒๖๙/๑๓๖๖๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่ลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียน โดยให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งอย่างเคร่งครัด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจึงได้เชิญผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมาร่วมประชุม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนที่โดยสารรถตู้ได้ โดยได้จัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๐กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องอาหารลีลาวดี  อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวนผู้อ่าน 27 ครั้ง

Keep