Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 

ทางงานเทคโนโลยีมีกำหนดการเข้าตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ เพื่อซ่อมบำรุงให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีกำหนดการตามตารางที่แนบมา

แผนการซ่อมบำรุง

1.ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ว่าอยู่ครบหรือไม่

2. ตรวจการทำงานของเครื่องว่าใช้ได้หรือไม่

3. ทำความสะอาดภายนอกCPU คีย์บอร์ด จอ เมาส์

4. ตรวจสอบสายไฟและสายสัญญาณต่างๆ เช่น ไฟติดๆ ดับๆ สายไฟ สายสัญญาณหลวมหรือหัก ควรเปลี่ยน ใหม่

5. ตรวจสอบสภาพอขงฮาร์ดดิสก์ว่ามี Bad Sector หรือไม่ โดยใช้โปรแกรมประเภทDisk Defragment Bad Sector คือ สัญญาณเตือนภัยอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าฮาร์ดดิสก์นั้นมีข้อบกพร่อง เช่น เกิดการชนกันของหัวอ่าน หัวอ่านการได้รับการเสียหาย อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนแผ่นดิสก์เพิ่มขึ้น

6. เป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นที่อยู่บนเครื่อง โดยใช้แปรงทาสีที่มีชนอ่อน หรือเครื่องเป่าฝุ่นเครื่องเป่าลมไล่ฝุ่นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

7. ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจพัดลมระบบความร้อนและสายไฟที่อยู่ภายในว่าอยู่ในสภาพดีใช้งานได้

8. ตรวจไวรัสและแสกนไวรัส

9. ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งาน ตลอดจนโฟลเดอร์และไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

10. การจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์

 ไฟล์แนบ 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก ด้วยทฤษฎี AI"
    - บุคลากรงานเทคโนโลยีและสารสนเทศศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad และtrue digital_park
    - ค่ายสานสัมพันธ์ ศิลป์-คำนวณ ครั้งที่1
    - งานเปิดห้องศูนย์วิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ
    - การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่10
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 17 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
โครงการ MC Stabilize Network
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺฺฺคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน