Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นิเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดระบบนิเทศการทำงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมาก ปลอดภัย และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ยิ่งขึ้น  โดยในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น.คณะกรรมการนิเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปได้นิเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม


มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 19 ครั้ง จาก กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน