นิเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม


 ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดระบบนิเทศการทำงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมาก ปลอดภัย และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ยิ่งขึ้น  โดยในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น.คณะกรรมการนิเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปได้นิเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจำนวนผู้อ่าน 36 ครั้ง

Keep