ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา"


กิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา”

นักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562

วัดช้างค้ำ  วัดกุมกาม วัดกู้ป้ามด้อม วัดอีก้าง วัดหนานช้าง วัดปูเปี้ย

 วัดธาตุขาว วัดเจดีย์เหลี่ยม (เวียงกุมกาม)

ระหว่างวันที่ 2 – 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 93.14

    “กิจกรรมผสานชีวิต”  เป็นกิจการหนึ่งที่ส่งเสริมและตอบสนอง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมงฟอรวิทยาลัย “โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต”  VISION : School of Quality and International Standards in alignment with the Montfort Way  หน่วยงานอภิบาลและศานกิจเป็นหน่วยงานที่สังกัดในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง และบุคคลในสังคมจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกมิติของชีวิต ร่วมพัฒนาศักภาพในด้านต่างๆ ให้ก่อเกิดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นประชาคมโลกแห่งอนาคต ที่มีบุคลิกภาพที่ทุกคนต้องการ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล”

       การจัดกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและภูมิใจในความเป็นไทย เช่น ความเชื่อ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ผ่านการการเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรม วิถีของบรรพชน เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของ โดยมุ่งเน้นประโยชน์มากกว่าค่านิยมของสินค้า และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมร้อยละ 93.14 มีรายละเอียดดังนี้

 จำนวนผู้อ่าน 22 ครั้ง

Keep