ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด”


 

กิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” นักเรียนระดับชั้น ม. 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 22 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ณ อาสนวิหารพระหฤทัย มัสยิดบ้านฮ่อ และวัดผาลาด

ผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 92.50

 

    “กิจกรรมผสานชีวิต”  เป็นกิจการหนึ่งที่ส่งเสริมและตอบสนอง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมงฟอรวิทยาลัย “โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต”  VISION : School of Quality and International Standards in alignment with the Montfort Way  หน่วยงานอภิบาลและศานกิจเป็นหน่วยงานที่สังกัดในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง และบุคคลในสังคมจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกมิติของชีวิต ร่วมพัฒนาศักภาพในด้านต่างๆ ให้ก่อเกิดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นประชาคมโลกแห่งอนาคต ที่มีบุคลิกภาพที่ทุกคนต้องการ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล”

 

         การจัดกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมวัตถุประสงค์   ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและข้อปฏิบัติในศาสนาต่างๆ  มีทัศนคติที่ดีต่อความดี คุณค่าทางศาสนา ประพฤติตรงตามความจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ  เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  เกิดผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 92.50  มีรายละเอียดดังนี้
จำนวนผู้อ่าน 20 ครั้ง

Keep