ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา”


สรุปกิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม.3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา”

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่  16,19,20,22 และ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 92.85

    “กิจกรรมผสานชีวิต”  เป็นกิจการหนึ่งที่ส่งเสริมและตอบสนอง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมงฟอรวิทยาลัย “โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต”  VISION : School of Quality and International Standards in alignment with the Montfort Way  หน่วยงานอภิบาลและศานกิจเป็นหน่วยงานที่สังกัดในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง และบุคคลในสังคมจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกมิติของชีวิต ร่วมพัฒนาศักภาพในด้านต่างๆ ให้ก่อเกิดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นประชาคมโลกแห่งอนาคต ที่มีบุคลิกภาพที่ทุกคนต้องการ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล”

         การจัดกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา”  ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการให้ นักเรียนรู้ความจริงของชีวิต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  และมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต มีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 92.85 มีรายละเอียดดังนี้

 จำนวนผู้อ่าน 20 ครั้ง

Keep