ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “อนุรักษ์ สืบสานตำนานพระศาสนา”


สรุปกิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

 “อนุรักษ์ สืบสานตำนานพระศาสนา

ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ระหว่างวันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2562

ผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 92.22

    “กิจกรรมผสานชีวิต”  เป็นกิจการหนึ่งที่ส่งเสริมและตอบสนอง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมงฟอรวิทยาลัย “โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต”  VISION : School of Quality and International Standards in alignment with the Montfort Way  หน่วยงานอภิบาลและศานกิจเป็นหน่วยงานที่สังกัดในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง และบุคคลในสังคมจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกมิติของชีวิต ร่วมพัฒนาศักภาพในด้านต่างๆ ให้ก่อเกิดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นประชาคมโลกแห่งอนาคต ที่มีบุคลิกภาพที่ทุกคนต้องการ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล”

         การจัดกิจกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ว่า  1.นักเรียนได้เรียนรู้ความจริงของชีวิต ด้วยตนเองอย่างมีวินัยจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว  2.นักเรียนมีความเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย มีจิตสำนึกรักและกตัญญูกตเวทีในวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตแบบล้านนา  3.นักเรียนรู้ถึงการดำรงชีวิตที่พอเพียงตามพระราชดำรัส  ในหลวงรัชกาลที่ 9  4. นักเรียนฝึกตนเองเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ทำงานเป็นหมู่คณะ รัก รับใช้ แบ่งปันตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  มีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 92.22 มีรายละเอียดดังนี้

 จำนวนผู้อ่าน 21 ครั้ง

Keep