ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ชีวิตที่เลือกได้”


กิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ชื่อกิจกรรม  “ชีวิตที่เลือกได้”

 ระหว่างวันที่ 21, 22, 24, 28, 29 และ 31 ตุลาคม 2562

 ณ ศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่  วัดอิเดนเตส และมูลนิธิตะวันฉาย

    “กิจกรรมผสานชีวิต”  เป็นกิจการหนึ่งที่ส่งเสริมและตอบสนอง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมงฟอรวิทยาลัย “โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต”  VISION : School of Quality and International Standards in alignment with the Montfort Way  หน่วยงานอภิบาลและศานกิจเป็นหน่วยงานที่สังกัดในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง และบุคคลในสังคมจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกมิติของชีวิต ร่วมพัฒนาศักภาพในด้านต่างๆ ให้ก่อเกิดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองโลกแห่งอนาคต ที่มีบุคลิกภาพที่ทุกคนต้องการ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล”

ปีการศึกษา 2562 หน่วยงานอภิบาลและศาสนกิจได้จัดให้นักเรียนได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ณ ศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่  วัดอิเดนเตส และมูลนิธิตะวันฉาย  มีรายละเอียดดังนี้...

 จำนวนผู้อ่าน 37 ครั้ง

Keep