Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บุคลากรงานเทคโนโลยีและสารสนเทศศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad และtrue digital_park
 

ตามที่บุคลากรงานเทคโนโลยีและสารสนเทศศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad และ true digital_park ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่ง เวลา 08.30 - 11.20 น. ได้เข้าไปศึกษาการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยมี มิสจิราพร จิตธรรม หัวหน้างาน English Program และคณะฯ โดยได้ให้การดูแลและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการที่จะนำมาพัฒนาใช้ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยต่อไป และเวลา 14.00 - 17.00 น ได้ไปศึกษาเรียนรู้ true digital _park world-class startup campus ซึ่งเป็นศูนย์รวมธุรกิจ startup ด้านดิจิทัลยุคใหม่ โดยที่ true มีแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่ต้องมีพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่มาทำธุรกิจดิจิทัล ซึ่ง true ได้จัดทำพื้นที่แบ่งเป็นโซนๆ เช่น Workshop Rooms, Auditorium, Foyer, Townhall เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจด้านดิจิทัลกว่า 5,000 บริษัท มีอายุเฉลี่ยคนทำงานแค่ 33 ปี ซึ่งทรูมีแนวคิดจะเปิดตามต่างจังหวัดตามหน้าสถานศึกษา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเปิดช่องทางการเข้าถึงธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ ของคนรุ่นใหม่

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
มาสเตอร์  รังสรรค์    พรพัฒนา
มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 13 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺฺฺคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน