Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน (GPA / GPAX)
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน (GPA/GPAX) สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ส่ง ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง และ ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ เข้ารับการอบรมดังกล่าว 

การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลผลการเรียน (GPA/GPAX) ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อส่งไปที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ (ทปอ.) สำหรับใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ซึ่งในทุกๆ ปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลผลการเรียน (GPA/GPAX) ด้วยโปรแกรมแบบออฟไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโรงเรียนเอกชน จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมจัดทำข้อมูลผลการเรียน (GPA/GPAX) แบบออนไลน์เพื่ออำนวย ความสะดวกในการจัดทำข้อมูลผลการเรียน (GPA/GPAX) ให้แก่โรงเรียน ซึ่งจะทำให้โรงเรียนสามารถจัดส่งข้อมูลได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     
มิส  พิมพ์ลภัสร    จันทร์ต๊ะ
มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
มิส  พิมพ์ลภัสร    จันทร์ต๊ะ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 13 ครั้ง จาก งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน