Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    Montfort Multilanguage Camp 2019
 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่าย 4 ภาษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 28-29  กันยายน กันยายน 2562 ณ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์

1. นักเรียนพัฒนาตนเองและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2 นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกโรงเรียน

3 นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

4 นักเรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

5 นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

6. นักเรียนมีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

7. นักเรียนมีทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้การเดินทางไปจังหวัดลำปาง โดยรถไฟ สถานที่เยี่ยมชมและทำกิจกรรมได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อุทยานแห่งชาติแจ้ซอน และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง มีกิจกรรมทางภาษาต่างๆได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น  

 


มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 48 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน