Montfort Multilanguage Camp 2019


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่าย 4 ภาษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 28-29  กันยายน กันยายน 2562 ณ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์

1. นักเรียนพัฒนาตนเองและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2 นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกโรงเรียน

3 นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

4 นักเรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

5 นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

6. นักเรียนมีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

7. นักเรียนมีทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้การเดินทางไปจังหวัดลำปาง โดยรถไฟ สถานที่เยี่ยมชมและทำกิจกรรมได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อุทยานแห่งชาติแจ้ซอน และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง มีกิจกรรมทางภาษาต่างๆได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น  

 จำนวนผู้อ่าน 87 ครั้ง

Keep