สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก ด้วยทฤษฎี AI"


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก ด้วยทฤษฎี AI"
โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แผนงาน : โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ
โครงการ : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺฺฺ

จำนวนผู้อ่าน 191 ครั้ง

Keep