Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2562
 

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2562 ใน วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ร่วมทั้งปรึกษาหารืองานด้านวิชาการร่วมกัน

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ณัฐชยา    พอพิน
มาสเตอร์  สุรเชษฐ์    เหล่าจันตา
มิส  ทัศนียพร    สุขโชติ
มาสเตอร์  ประยูร    ทาปัน
มิส  อัจฉรีย์    บุญเรือง
มิส  วิไลวรรณ    ศรีอุตทา
มาสเตอร์  เดชา    นันเปรย
มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว
มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล
มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
มิส  วันเพ็ญ    สุขเกษม
มิส  ศศิธร    คำวินิจ
มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
มิส  พุทธชาติ    โอคอนเนอร์
มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
มาสเตอร์  เมธาสิทธิ์    สุขประชาพันธ์
มิส  พัชรี    กังวาลไกล
มาสเตอร์  กำจร    ยั่งยืน (ออกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562)

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2562 (28 ต.ค. 2562)    มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง จาก งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน