Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562
 

ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ณัฐชยา    พอพิน
มาสเตอร์  สุรเชษฐ์    เหล่าจันตา
มิส  ทัศนียพร    สุขโชติ
มาสเตอร์  ประยูร    ทาปัน
มิส  อัจฉรีย์    บุญเรือง
มิส  วิไลวรรณ    ศรีอุตทา
มาสเตอร์  เดชา    นันเปรย
มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว
มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล
มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
มิส  วันเพ็ญ    สุขเกษม
มิส  ศศิธร    คำวินิจ
มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
มิส  พุทธชาติ    โอคอนเนอร์
มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
มาสเตอร์  เมธาสิทธิ์    สุขประชาพันธ์
มิส  พัชรี    กังวาลไกล
มาสเตอร์  กำจร    ยั่งยืน (ออกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562)

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2562 (28 ต.ค. 2562)    มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 35 ครั้ง จาก งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

    **จัดทำสรุปหนังสือเข้า บันทึกข้อความ รายงานการประชุม จัดพิมพ์เอกสารฝ่ายและรวบรวมสารสนเทศฝ่าย งบประมาณ รูปเล่มแผนงาน โครงการ กิจกรรม คู่มือการปฏิบัติงานและขอเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายวิชาการ    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน