Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2
 

          ตามที่งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ ได้กำหนดตารางการนิเทศติดตามแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้มีการประเมินสรุปรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563  ไปแล้วนั้น   

         ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ของสำนักผู้อำนวยการ ในครั้งที่ 2  ไปเมื่อพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โดยมี ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และ มาสเตอร์สุวรรณ  อินทรชิต หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นผู้ให้การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและปัญหาที่พบในครั้งที่ 1 รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้ด้วย

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ (31 ต.ค. 2562)    มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 18 ครั้ง จาก งานนโยบายและแผน

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน