การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2


        ตามที่งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ ได้กำหนดตารางการนิเทศติดตามแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้มีการประเมินสรุปรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563  ไปแล้วนั้น   

        ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ของฝ่ายวิชาการ     ในครั้งที่ 2  ไปเมื่อพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม  2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โดยมี ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูดวงมณี  คำป่าแลวผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน  เป็นผู้ให้การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและปัญหาที่พบในครั้งที่ 1 รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้ด้วย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานนโยบายและแผน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 36 ครั้ง

Keep