Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562
 

ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00133 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ณัฐชยา    พอพิน
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00527 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุรเชษฐ์    เหล่าจันตา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00418 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ทัศนียพร    สุขโชติ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00362 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ประยูร    ทาปัน
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00574 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อัจฉรีย์    บุญเรือง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00259 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วิไลวรรณ    ศรีอุตทา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00087 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เดชา    นันเปรย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00094 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00273 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00151 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   งานบริหารฝ่ายวิชาการ/ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00055 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   งานบริหารฝ่ายวิชาการ/ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วันเพ็ญ    สุขเกษม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00062 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   งานบริหารฝ่ายวิชาการ/ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศศิธร    คำวินิจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00265 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00196 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พุทธชาติ    โอคอนเนอร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00101 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00047 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เมธาสิทธิ์    สุขประชาพันธ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00426 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พัชรี    กังวาลไกล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 00159 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  กำจร    ยั่งยืน (ออกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562)

 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2562 (2 ธ.ค. 2562)  มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 33 ครั้ง จาก งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

  **จัดทำสรุปหนังสือเข้า บันทึกข้อความ รายงานการประชุม จัดพิมพ์เอกสารฝ่ายและรวบรวมสารสนเทศฝ่าย งบประมาณ รูปเล่มแผนงาน โครงการ กิจกรรม คู่มือการปฏิบัติงานและขอเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายวิชาการ  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน