การแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 และ EP ม.ปลาย วันที่ 26 ม.ค. 2563


กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย MC NIGHT ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ “We are MC Infinitely United” ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งการแสดงออกและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน การมีจินตนาการสามารถพัฒนาตนเองสู่โลกภายนอกและโลกสากลได้อย่างมีศักย์ศรีและภาคภูมิใจ และที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า อิ่มเอิบ อบอุ่น อารีย์ มีคุณธรรม คุณภาพสากล ...
จำนวนผู้อ่าน 402 ครั้ง

Keep