สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หารือร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านความร่วมมือทางวิชาการ และความเป็นไปได้อื่น ๆ เพื่อการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจำนวนผู้อ่าน 99 ครั้ง

Keep