นศท.ชั้นปีที่ 2 (หญิง) ฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2562 ผลัดที่ 1


นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (หญิง) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 2 นาย ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ผลัดที่ 1 ห้วงการฝึก ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญจากการฝึก นำความรู้ที่ได้จากการฝึกภาคปกติไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม สัมผัสการฝึกซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากการฝึกในที่ตั้งทั้งในเรื่องภูมิประเทศ และสภาพอากาศ โดยการจัดการการฝึกเป็นไปตามหลักสูตรการฝึก นศท. นศท.ชั้นปีที่ 2 หญิง เน้นการฝึกทักษะบุคคล

เรื่องที่ทำการฝึกมีดังนี้

- การทดสอบกำลังใจ (กระโดดหอสูง 34 ฟุต, การข้ามเครื่องกีดขวาง 10 สถานี, การฝึกข้ามลำน้ำด้วยสะพานเชือก)

- วิชายุทธวิธี (บุคคลทำการรบในเวลากลางวัน/ กลางคืน, ป้อมสนาม, รูปขบวนทำการรบของหมู่ ปล., การพราง การตรวจการณ์ และการรายงาน)

- การเสริมสร้าง นศท. เป็นแกนนำเยาวชน

- การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

- สร้างการรับรู้ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 105 ครั้ง

Keep